ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{|class="wikitable" width="100%"
|-
! width="5%" | ลำดับเกียรติ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/029/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย], เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑</ref> || width="15%"| เครื่องหมายแพรแถบ || width="20%"| ឈ្មោះភាសាថៃ || width="5%"| អក្សរកាត់ (ថៃ) || width="20%"| ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស || width="5%"| អក្សរកាត់ (អង់គ្លេស) || width="30%"| ភាសាខ្មែរឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែរ
|-
| <center>1</center> ||<center>[[File:Order_of_the_Rajamitrabhorn_(Thailand)_ribbon.png|70px]]</center> || [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์]] || ร.ม.ภ. || '''Knight''' of the Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn || KRM || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាជមិត្រាភរណ៍ (រ.ម.ភ.)
{|class="wikitable" width="100%"
|-
! width="10%" | ลำดับเกียรติ || width="20%"| เครื่องหมายแพรแถบ || width="20%"| รายชื่อ || width="10%"| อักษรย่อ || width="20%"| ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស || width="30%"| ភាសាខ្មែរឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែរ
|-
| <center>1</center> ||<center>[[File:Order of Rama 5th Class ribbon.png|80px]]</center> || [[เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร]] || <center>ร.ม.ก.</center> || Member of the Rama Mala Medal for Gallantry in Action of the Honourable Order of Rama || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី ថ្នាក់ទី ៥ មេដាយរាមមាលា ម្ជុលក្លាកន្ដាលសមរ (រ.ម.ក.)
|-
|-
! width="10%" | ลำดับเกียรติ || width="20%"| เครื่องหมายแพรแถบ || width="20%"| รายชื่อ || width="10%"| อักษรย่อ || width="20%"| ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស || width="30%"| ភាសាខ្មែរឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែររ
|-
|-
| <center>1</center> ||<center>[[File:King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]]</center> || [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4]] || <center>ม.ป.ร.1-5</center> || King [[Mongkut]]'s Royal Cypher Medal || មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៤ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ម.ប.រ. ១-៥)
|-
| <center>2</center> ||<center>[[File:King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]]</center> || [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5]] || <center>จ.ป.ร.1-5</center> || King [[Chulalongkorn]]'s Royal Cypher Medal || មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៥ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ច.ប.រ. ១-៥)
|-
| <center>3</center> ||<center>[[File:King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]]</center> || [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6]] || <center>ว.ป.ร.1-5</center> || King [[Vajiravudh]]'s Royal Cypher Medal || មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៦ ថ្នាក់ទី ១-៥ (វ.ប.រ. ១-៥)
|-
| <center>4</center> ||<center>[[File:King Rama VII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]]</center> || [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7]] || <center>ป.ป.ร.1-5</center> || King [[Prajadhipok]]'s Royal Cypher Medal || មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៧ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ប.ប.រ. ១-៥)
|-
| <center>5</center> ||<center>[[File:King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]]</center> || [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8]] || <center>อ.ป.ร.1-5</center> || King [[Ananda Mahidol]]'s Royal Cypher Medal || មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៨ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ឣ.ប.រ. ១-៥)
|-
| <center>6</center> ||<center>[[File:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]]</center> || [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9]] || <center>ภ.ป.ร.1-5</center> || King [[Bhumibol Adulyadej]]'s Royal Cypher Medal || មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៩ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ភ.ប.រ. ១-៥)
|-
| <center>7</center> ||<center>[[File:King Rama V Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]]</center> || [[เหรียญราชรุจิ]] รัชกาลที่ 5 || <center>ร.จ.ท.5 / ร.จ.ง.5</center> || King [[Chulalongkorn]]'s Rajaruchi Medal || មេដាយរាជរុចិមាស រជ្ជកាលទី ៥ (រ.ច.ទ.៥)<br>មេដាយរាជរុចិប្រាក់ រជ្ជកាលទី ៥ (រ.ច.ង.៥)
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក