ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ"

! width="5%" | ลำดับเกียรติ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/029/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย], เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑</ref> || width="15%"| เครื่องหมายแพรแถบ || width="20%"| ឈ្មោះភាសាថៃ || width="5%"| អក្សរកាត់ (ថៃ) || width="20%"| ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស || width="5%"| អក្សរកាត់ (អង់គ្លេស) || width="30%"| ឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែរ
|-
| <center>1</center> ||<center>[[File:Order_of_the_Rajamitrabhorn_(Thailand)_ribbon.png|70px]]</center> || [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์]] || ร.ม.ภ. || '''Knight''' of the Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn || KRM || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាជមិត្រាភរណ៍ (រ.ម.ភ.)
|-
| <center>2</center> ||<center>[[File:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> ||[[ เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์]] || ม.จ.ก. || '''Knight''' of the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri || KC || គ្រឿងខត្តិយរាជឥស្សរិយយសមហាចក្រីបរមរាជវង្ស (ម.ច.ក.)
|-
| <center>3</center> ||<center> [[File:Order of the Nine Gems.JPG|80px]]</center> ||[[ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์]] || น.ร. || '''Knight''' of the Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems || KNG || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសនពរ័ត្នរាជវរាភរណ៍ (ន.រ.)
|-
| <center>4</center> ||<center>[[File:Order of Chula Chom Klao - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> ||[[ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ]] || ป.จ.ว. || '''Knight Grand Cordon''' of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao || KGC || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ១ វិសេស បឋមចុលចមក្លៅវិសេស (ប.ច.វ.)
|-
| <center>5</center> ||<center>[[File:Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.png|80px]]</center> || [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์]] || ร.ว. || '''Knight''' of the Ratana Varabhorn Order of Merit || KRV || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរ័ត្នវរាភរណ៍ (រ.វ.)
|-
| <center>6</center> ||<center>[[File:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้า]] || ป.จ. || '''Knight Grand Cross''' of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao<br>'''Dame Grand Cross''' of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao || GCC || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ១ បឋមចុលចមក្លៅ (ប.ច.)
|-
| <center>7</center> ||<center>[[File:Order of Rama 1st Class ribbon.png|80px]] </center> ||[[ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี]] ชั้นที่ 1 ([[เสนางคะบดี]]) || ส.ร. || "Senangapati", '''Knight Grand Commander''' of the Honourable Order of Rama || GCR || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី ថ្នាក់ទី ១ សេនាង្គបតី (ស.រ.)
|-
| <center>8</center> ||<center>[[File:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] || ม.ป.ช. || '''Knight Grand Cordon''' of the Most Exalted Order of the White Elephant || GCE || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់វិសេស មហាបរមាភរណ៍​ដំរី​ស (ម.ប.ជ.)
|-
| <center>9</center> ||<center>[[File:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]] || ม.ว.ม. || '''Knight Grand Cordon''' of the Most Noble Order of the Crown of Thailand || GCCT || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់វិសេស មហាវជិរមង្កុដ (ម.វ.ម.)
|-
| <center>10</center> ||<center>[[File:Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]] || ป.ช. || '''Knight Grand Cross''' of the Most Exalted Order of the White Elephant || KCE || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ១ ប្រថមាភរណ៍​ដំរី​ស (ប៉.ជ.)
|-
| <center>11</center> ||<center>[[File:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]] || ป.ม. || '''Knight Grand Cross''' of the Most Noble Order of the Crown of Thailand || KCCT || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ១ ប្រថមាភរណ៍មង្កុដ​ថៃ (ប៉.ម.)
|-
| <center>12</center> ||<center>[[File:Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์]] ชั้น[[ปฐมดิเรกคุณาภรณ์]] || ป.ภ. || '''Knight Grand Cross''' of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn || KCD || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ១ បឋមតិរេកគុណាភរណ៍ (ប៉.ភ.)
|-
| <center>13</center> ||<center>[[File:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] || ท.จ.ว. || '''Knight Grand Commander''' of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao<br>'''Dame Grand Commander''' of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao || KGCC<br>DGCC || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ២ វិសេស ទុតិយចុលចមក្លៅវិសេស (ទ.ច.វ.)
|-
| <center>14</center> ||<center>[[File:Order of Rama 2nd Class ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 ([[มหาโยธิน]]) || ม.ร. || "Maha Yodhin", '''Knight Commander''' of the Honourable Order of Rama || KCR || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី ថ្នាក់ទី ២ មហាយោធិន (ម.រ.)
|-
| <center>15</center> ||<center>[[File:Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] || ท.ช. || '''Knight Commander''' of the Most Exalted Order of the White Elephant || KCE || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ២ ទ្វីតិយាភរណ៍​ដំរី​ស (ទ.ជ.)
|-
| <center>16</center> ||<center>[[File:Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]] || ท.ม. || '''Knight Commander''' of the Most Noble Order of the Crown of Thailand || KCCT || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ២ ទ្វីតិយាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ទ.ម.)
|-
| <center>17</center> ||<center>[[File:Order of the Direkgunabhorn 2nd class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น[[ทุติยดิเรกคุณาภรณ์]] || ท.ภ. || '''Knight Commander''' of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn || KCD || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ២ ទុតិយតិរេកគុណាភរណ៍ (ទ.ភ.)
|-
| <center>18</center> ||<center>[[File:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้า]] || ท.จ. || '''Knight Commander''' of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao<br> '''Dame Commander''' of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao || KCC<br>DCC || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ២ ទុតិយចុលចមក្លៅ (ទ.ច.)
|-
| <center>19</center> ||<center>[[File:Order of Rama 3rd Class ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 ([[โยธิน]]) || ย.ร. || "Yodhin", '''Commander''' of the Honourable Order of Rama || CR || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី ថ្នាក់ទី ២ មហាយោធិន (ម.រ.)
|-
| <center>20</center> ||<center>[[File:Vallabhabhorn Order ribbon.png|80px]] </center> || [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์]] || ว.ภ. || '''Member''' of the Vallabhabhorn Order || MVO || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសវល្លភាភរណ៍ (វ.ភ.)
|-
| <center>21</center> ||<center>[[File:Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] || ต.จ.ว. || '''Grand Companion''' of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao || GOC || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ៣ វិសេស តតិយចុលចមក្លៅវិសេស (ត.ច.វ.)
|-
| <center>22</center> ||<center>[[File:Order of Rama 4th Class ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 ([[อัศวิน]]) || อ.ร. || "Asvin", '''Companion''' of the Honourable Order of Rama || CR || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី ថ្នាក់ទី ៤ ឣស្វិន (ឣ.រ.)
|-
| <center>23</center> ||<center>[[File:Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ตริตาภรณ์ช้างเผือก]] || ต.ช. || '''Commander''' of the Most Exalted Order of the White Elephant || CE || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ៣ ត្រិតាភរណ៍​ដំរី​ស (ត.ជ.)
|- c
| <center>24</center> ||<center>[[File:Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[ตริตาภรณ์มงกุฎไทย]] || ต.ม. || '''Commander''' of the Most Noble Order of the Crown of Thailand || CCT || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ៣ ត្រិតាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ត.ម.)
|-
| <center>25</center> ||<center>[[File:Order of the Direkgunabhorn 3rd class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น[[ตติยดิเรกคุณาภรณ์]] || ต.ภ. || '''Commander''' of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn || CD || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ៣ តតិយតិរេកគុណាភរណ៍ (ត.ភ.)
|-
| <center>26</center> ||<center>[[File:Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ]] || - || '''Member''' of the Order of Symbolic Propitiousness Ramkeerati || MR || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមកីរតិ កាយរិទ្ធសតុតីថ្នាក់វិសេស
|-
| <center>27</center> ||<center>[[File:Order of Chula Chom Klao - 3rd Class lower (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ตติยจุลจอมเกล้า]] || ต.จ. || '''Companion''' of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao || OC || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ៣ តតិយចុលចមក្លៅ (ត.ច.)
|-
| <center>28</center> ||<center>[[File:Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก]] || จ.ช. || '''Companion''' of the Most Exalted Order of the White Elephant || OE || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ៤ ចតុរថាភរណ៍​ដំរី​ស (ច.ជ.)
|-
| <center>29</center> ||<center>[[File:Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย]] || จ.ม. || '''Companion''' of the Most Noble Order of the Crown of Thailand || OCT || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ៤ ចតុរថាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ច.ម.)
|-
| <center>30</center> ||<center>[[File:Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น[[จตุตถดิเรกคุณาภรณ์]] || จ.ภ. || '''Companion''' of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn || OD || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ៤ ចតុត្តថតិរេកគុណាភរណ៍ (ច.ភ.)
|-
| <center>31</center> ||<center>[[File:Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ตติยานุจุลจอมเกล้า]] || ต.อ.จ. || '''Junior Companion''' of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao || JOC || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ៣ ឣនុ តតិយានុចុលចមក្លៅ (ត.ឣ.ច.)
|-
| <center>32</center> ||<center>[[File:Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[จตุตถจุลจอมเกล้า]] || จ.จ. || '''Member''' of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao || MC || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ៤ ចតុត្តថចុលចមក្លៅវិសេស (ច.ច.)
|-
| <center>33</center> ||<center>[[File:Order of the White Elephant - 5th Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[เบญจมาภรณ์ช้างเผือก]] || บ.ช. || ''Member'' of the Most Exalted Order of the White Elephant || ME || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ៥ បេញ្ចមាភរណ៍​ដំរី​ស (ប.ជ.)
|-
| <center>34</center> ||<center>[[File:Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย]] || บ.ม. || '''Member''' of the Most Noble Order of the Crown of Thailand || MCT || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ៥ បេញ្ចមាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ប.ម.)
|-
| <center>35</center> ||<center>[[File:Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น[[เบญจมดิเรกคุณาภรณ์]] || บ.ภ. || '''Member''' of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn || MD || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ៥ បេញ្ចមតិរេកគុណាភរណ៍ (ប.ភ.)
|-
| <center>36</center> ||<center>[[File:Vajira Mala Order ribbon.png|80px]]</center> ||[[ เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา]] || ว.ม.ล. || '''Member''' of the Vajira Mala Order || MVM || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសវជិរមាលា (វ.ម.ល.)
|}
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក