ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ"

| !! rowspan="2"|<center>3</center> ||<center>[[File:Bravery Medal with wreath (Thailand) ribbon.png|80px|border]] <br /> [[File:Bravery Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]]</center> || [[เหรียญกล้าหาญ]] || <center></center> || Bravery Medal || មេដាយក្លាហាន
|-
| <center>[[File:Dushdi Mala - Military (Thailand).png|80px|border]]</center> || [[เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ]] || <center></center> || Dushdi Mala - Medal for GallantryDistinguished Services in ActionMilitary Affair || មេដាយតុស្តិំមាលា ម្ជុលក្លាហាន
|-
| !! rowspan="4"|<center>4</center> ||<center>[[File:Victory Medal - Indochina with flames (Thailand).png|80px|border]] <br /> [[File:Victory Medal - Indochina (Thailand).png|80px|border]]</center> || [[เหรียญชัยสมรภูมิ]] [[กรณีพิพาทอินโดจีน|สงครามอินโดจีน]] || <center></center> || Victory Medal - Indochina || មេដាយជ័យសមរភូមិ សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិន
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក