ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ"

| <center>29</center> ||<center>[[File:Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย || จ.ม. || '''Companion''' of the Most Noble Order of the Crown of Thailand || OCT || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ៤ ចតុរថាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ច.ម.)
|-
| <center>30</center> ||<center>[[File:Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ || จ.ภ. || '''Companion''' of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn || OD || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ៤ ចតុត្តថតិរេកគុណាភរណ៍ចតុត្ថតិរេកគុណាភរណ៍ (ច.ភ.)
|-
| <center>31</center> ||<center>[[File:Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า || ต.อ.จ. || '''Junior Companion''' of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao || JOC || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ៣ ឣនុ តតិយានុចុលចមក្លៅ (ត.ឣ.ច.)
|-
| <center>32</center> ||<center>[[File:Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า || จ.จ. || '''Member''' of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao || MC || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ៤ ចតុត្តថចុលចមក្លៅវិសេសចតុត្ថចុលចមក្លៅវិសេស (ច.ច.)
|-
| <center>33</center> ||<center>[[File:Order of the White Elephant - 5th Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก || บ.ช. || ''Member'' of the Most Exalted Order of the White Elephant || ME || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ៥ បេញ្ចមាភរណ៍​ដំរី​ស (ប.ជ.)
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក