ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វជិរាវុធ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
}}
 
'''ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រមហាវជិរាវុធ ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ''' ({{lang-th| พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว}}) ព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីឝ្រីសិន្ទ្រមហាវជិរាវុធឬព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីឝ្រីសិន្ទ្រមហាវជិរាវុធ ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ ({{lang-th| พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว}}) ឬរាមាទី VI (1 ខែមករាឆ្នាំ 1880 - 25 វិច្ឆិកា 1925) គឺជា sixthmonarch របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី, កាន់អំណាចពីឆ្នាំ 1910 រហូតដល់ការស្លាប់របស់គាត់។ ព្រះមហាក្សត្រ Vajiravudh ត្រូវបានគេស្គាល់សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតនិងលើកកម្ពស់ជាតិនិយមសៀម។ រជ្ជកាលរបស់គាត់ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការចលនារបស់សៀមបន្ថែមទៀតឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចូលរួមតិចតួចបំផុតក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី I
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក