ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វជិរាវុធ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
|reign1 = 4 January 1895 - 23 October 1910
|predecessor1 = [[Vajirunhis|មហាវចិរុនហឥស]]
|successor1 = [[វជិរាលង្ករណ|មហាវជិរាលង្ករណ]] {{small|(ក្រោយមកព្រះរាមាទី ១០)}}
|spouse = [[សុច្រិត្តសុដា]]<br>[[លាកសមិលាវាន]]<br>[[ឥន្ទ្រសក្តិសចី]]<br>[[សុវាតទានា]]
|issue =[[Bejaratana Rajasuda]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក