ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ឥន្ទ្រសក្តិសចី"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
|caption =
|succession =អគ្គមហេសីព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រទេសសៀម
|reign = (1) 10 ខែមិថុនាឆ្នាំមិថុនា 1921 - ទី 1 ខែមករាឆ្នាំមករា 1922 <br> (2) 15 ខែកញ្ញាឆ្នាំកញ្ញា 1925 - 30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំវិច្ឆិកា 1975
|reign1 = 1 មករា 1922 - 15 ខែកញ្ញាឆ្នាំខែកញ្ញា 1925
|succession1 =អគ្គមហេសីព្រះមហាក្សត្រិយានីនៃប្រទេសសៀម
|coronation =
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក