ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សៅវភាផង់សី"

|| 1880 – 1894 || พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี ||ព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីុ ព្រះវររាជទេវី
|-
|| 1894 – 1897 || สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระอรรคราชเทวี || ព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីុសម្ដេចព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីុ ព្រះឣគ្គរាជទេវី
|-
|| 1897 – 1910 || สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ || សម្ដេចព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីុ ព្រះបរមរាជិនីនាថ
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក