ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វជិរាលង្ករណ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
|death_date =
|death_place =
|spouse = {{ubl|[[សោមសវលី |ព្រះចៅវរវង្សធើ ព្រះអង្គចៅសោមសវលី ព្រះវររាជាទិនត្តាមាតុ]] {{small|(1977–1991)}}|[[ម៉ម​ សុចារិនី វិវ័ជ្រវង្ស|យុវធិតា ផលប្រាស្រិដ្ឋ]] {{small|(1994–1996)}}|[[ឝ្រីរ័ស្មិ៍ ស៊ុវ៉ាតី]] {{small|(2001–2014)}}}}
|issue = {{ubl|{{nobold|''Legitimate'':}}|[[ព្រះចៅឡានធើ ព្រះអង្គចៅព័ជ្រកិតិ្តយាភា]]|[[ព្រះចៅឡានធើ ព្រះអង្គចៅសិរិវណ្ណវរីនារីរ័តន]]|[[ព្រះចៅឡានធើ ព្រះអង្គចៅទីបង្កររ័ស្មីជោតិ]]|{{nobold|''Illegitimate'':}}|ចុឌាវ័ជ្រ វិវ័ជ្រវង្ស |វ័ជ្រេឝ្រ វិវ័ជរវង្ស |ចក្រីវ័ជ្រ វិវ័ជ្រវង្ស |វ័ជ្រវីរ៍ វិវ័ជ្រវង្ស }}
|house = រាជសកុលមហិតល {{small|([[រាជវង្សចក្រី]])}}
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក