ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វជិរាវុធ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
|reign =23 October 1910 – 25 November 1925
| coronation = 11 November 1911
|predecessor =[[Chulalongkornចុឡាលង្ករណ៍]] <small>(Rama V)</small>
|successor =[[ប្រជាធិបក]] <small>(Rama VII)</small>
|succession1 = [[រាជទាយាទសៀម]]
|reign-type1 = Tenure
|reign1 = 4 January 1895 - 23 October 1910
|predecessor1 = [[Vajirunhisវជិរុណហិស|មហាវចិរុនហឥសមហាវជិរុណហិស]]
|successor1 = [[វជិរាលង្ករណ|មហាវជិរាលង្ករណ]] {{small|(ក្រោយមកព្រះរាមាទី ១០)}}
|spouse = [[សុច្រិត្តសុដា]]<br>[[លាកសមិលាវានល័ក្សមីលាវ័ល្យ]]<br>[[ឥន្ទ្រសក្តិសចី]]<br>[[សុវាតទានាសុវ័ទ្នា]]
|issue =[[Bejaratana Rajasudaពេជ្ររ័ត្នរាជសុតា]]
|house = [[រាជវង្សចក្រី]]
|father =[[ចុឡាលង្ករណ៍]] {{small|(Rama V)}}
៦២

កំណែប្រែ