ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អព្ភន្ត្រីបជា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ព្រះអង្គម្ចាស់ Khajera Chirapradidha (23 កក្កដា 1888 - 7 ខែតុលាឆ្នាំ 1888) ព្រី Dibyalangkarn (17 ខែមករាឆ្នាំ 1891 - 4 មិថុនាឆ្នាំ 1932)
 
ព្រីព្រះចៅបរមវង្សធើ Abbhantripajaព្រះអង្គចៅអព្ភន្ត្រីបជា បានស្លាប់នៅលើ 18 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1934 នៅអាយុ 44 ឆ្នាំ។
 
==Ancestry==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក