ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អង្គដួង"

full ceremonial name
(full ceremonial name)
He is regarded as the Great-King of [[Cambodia]] who protected the country from both invasion and steered it away from poverty. King Ang Duong was the son of King [[Ang Eng]] (died 1796) and the father of King [[Norodom]] (1834–1904)and King [[Sisowath]] (1840–1927). He was the great-great-grandfather of king [[Sihanouk]]. He had been living in Bangkok for 27 years since he was 16 until 43.<ref>[http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=3254&stissueid=2605&stcolcatid=2&stauthorid=13 Untitled Document<!-- Bot generated title -->]</ref>
 
His official title is '''ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះហរិរក្សរាមមហាឥស្សរាធិបតី ស្រីសុរិយោប្រព័ន្ធ ធម្មិសវរោត្តម បរមសិរិន្ទ្រ បវរមហាចក្កពត្តិរាជ ពិកាសនាថបពិត្រ ស្ថិត្យជាឥស្សរកម្ពុជារ័ត្នរាជ ឪភាសជាតិវរវង្ស តម្រង់កម្ពុជាមហាប្រទេសរាជនគរ បវរវឌ្ឍនាតិរេក ឯកឣគ្គមហាខេមរាធិបតិន្ទ្រ នរិន្ទ្រវិសុទ្ធិឧត្តម បរមបពិត្រ'''
His official title is '''Preah Raja Samdach Preah Hariraksha Rama Suriya Maha Isvara Adipati'''.
 
==អក្សរសិល្ប៍នៅឯក្រុងសៀម==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក