ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "នរោត្តម"

 
==ព្រះមហេសី និងព្រះស្នំ==
ព្រះបាទបរមរាមាទេវវតនាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម ព្រះបាទព្រហ្មហរិរក្សបរមរាមទេវាវតារ ព្រះអង្គមានព្រះអគ្គមហេសី និងព្រះស្នំ ចំនួនសរុប ៤៧អង្គ មានដូចជា៖
 
១ ព្រះអង្គម្ចាស់ ផាត់ជុនី
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក