ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាសាបារាំង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(Reverted 1 edit by 194.80.129.193 (talk): Vandalism. (TW))
{{Infobox language
{| class="wikitable sortable" ​​ border="1" align="right"
|name = French
|-
|nativename = ''Français''
! ភាសាបារាំង
|pronunciation = {{IPA-fr|fʁɑ̃sɛ|}}
|-
|states = [[France]], now worldwide<br />(See geographical distribution below)
! '''៣០ ប្រទេស'''និយាយជា[[ភាសាផ្លូវការ]]
|speakers = 80 million
|-
|date = 2016
! '''តំបន់និយាយ''' [[អឺរុប]] [[អាហ្រិ្វច]] [[អាស៊ី]]
|ref = <ref>{{cite web|url=https://www.ethnologue.com/language/fra|title=Ethnologue: French|accessdate=14 November 2016}}</ref>
|-
|speakers2 = estimated 274 million [[First language|L1]] plus [[Second language|L2]] speakers (2014)<ref>http://www.thelocal.fr/20141106/french-speakers-world-language-english</ref><ref>http://www.francophonie.org/Welcome-to-the-International.html [[Organisation internationale de la Francophonie]]
! ''' អ្នកនិយាយ''' ២០០ លាននាក់និយាយ(២០០៥)
</ref>
|-
|familycolor = Indo-European
|​ [[ឯកសារ:New-Map-Francophone World.PNG|thumb|370px|]]
|fam2 = [[Italic languages|Italic]]
|}
|fam3 = [[Romance languages|Romance]]
ភាសាបារាំងជាភាសារ៉ូមម៉ាំងមួយ ដែលត្រូវបាននិយាយជាលើកដំបូង ដោយមនុស្សប្រហែល ១៣៦
|fam4 = [[Western Romance languages|Western Romance]]
|fam5 = [[Gallo-Romance languages|Gallo-Romance]]
|fam6 = [[Langues d'oïl|Oïl]]
|ancestor = [[Old French]]
|ancestor2 = [[Middle French]]
|script = [[Latin script|Latin]] ([[French alphabet]])<br/>[[French Braille]]
|sign = [[Signed French]]<br/>''(français signé)''
|iso1 = fr
|iso2 = fri
|iso2b = fre
|iso2t = fra
|iso3 = fra
|lingua = 51-AAA-i
|glotto = stan1290
|glottorefname = Standard French
|nation = {{Collapsible list |titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=[[List of countries where French is an official language|29 countries]]|
|{{flag|Belgium}}
|{{flag|Benin}}
|{{flag|Burkina Faso}}
|{{flag|Burundi}}
|{{flag|Cameroon}}
|{{flag|Canada}}
|{{flag|Central African Republic}}
|{{flag|Chad}}
|{{flag|Comoros}}
|{{flag|Ivory Coast}}
|{{flag|Democratic Republic of the Congo}}
|{{flag|Djibouti}}
|{{flag|Equatorial Guinea}}
|{{flag|France}}
|{{flag|Gabon}}
|{{flag|Guinea}}
|{{flag|Haiti}}
|{{flag|Luxembourg}}
|{{flag|Madagascar}}
|{{flag|Mali}}
|{{flag|Monaco}}
|{{flag|Niger}}
|{{flag|Republic of the Congo}}
|{{flag|Rwanda}}
|{{flag|Senegal}}
|{{flag|Seychelles}}
|{{flag|Switzerland}}
|{{flag|Togo}}
|{{flag|Vanuatu}}
}}
<br />{{Collapsible list |titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=[[List of countries where French is an official language#Administrative and/or cultural|Administrative/cultural]]|
|{{flag|Algeria}}
|{{flag|Cambodia}}
|{{flag|Laos}}
|{{flag|Lebanon}}
|{{flag|Morocco}}
|{{flag|Mauritius}}
|{{flag|Mauritania}}
|{{flag|Tunisia}}
}}
<br />{{Collapsible list |titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=[[List of countries where French is an official language#Dependent entities|15 dependent entities]]|
|{{flag|Aosta Valley}} ([[Italy]])
|{{flag|French Guiana|local}}
|{{flag|French Polynesia|local}}
|{{flag|Guadeloupe|local}}
|{{flag|Jersey}} ([[United Kingdom]])
|{{flag|Louisiana}} ([[United States]])
|{{flag|Maine}} ([[United States]])
|{{flag|Martinique|local}}
|{{flag|Mayotte|local}}
|{{flag|New Caledonia}}
|{{flag|Réunion|local}}
[[Puducherry]] ([[India]])
|{{flag|Saint Barthélemy|local}}
|{{flag|Saint Martin|local}}
|{{flag|Saint Pierre and Miquelon|local}}
|{{flag|Wallis and Futuna|local}}
}}<br />[[List of international organisations which have French as an official language|Numerous international organisations]]
|agency = [[Académie française]] (French Academy)
|map=New-Map-Francophone World.PNG
|mapcaption=
{{legend|#0049a2|Regions where French is the main language}}
{{legend|#006aFF|Regions where it is an official language}}
{{legend|#8ec3ff|Regions where it is a second language}}
{{legend|#00ff00|Regions where it is a minority language}}
|notice=IPA
}}
 
'''ភាសាបារាំង''' ({{lang-fr|le français, la langue française}}) ជាភាសារ៉ូមម៉ាំងមួយ ដែលត្រូវបាននិយាយជាលើកដំបូង ដោយមនុស្សប្រហែល ១៣៦
លាននាក់នៅជុំ​វិញពិភពលោក ។
មនុស្សប្រមាណជា ១៩០ លាននាក់យកភាសាបារាំងជាភាសាទីពីរ ហើយលើសពីនេះទៅទៀត មនុស្សជាង ២០០
([[Celtic languages]]) នៃជនជាតិដើមរ៉ូមម៉ាំង ។
 
==ប្រវត្តិសាស្ត្រ==
{{ផ្នែកទទេ}}
 
==ឯកសារយោង==
<references />
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសា]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសាបារាំង]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសបារាំង]]
៧៦៣

កំណែប្រែ