ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាសាបារាំង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{Infobox language
|name = Frenchភាសាបារាំង
|nativename = ''Français''
|pronunciation = {{IPA-fr|fʁɑ̃sɛ|}}
|states = [[ប្រទេសបារាំង]], ទូទាំងពិភពលោកនៅបច្ចុប្បន្ន<br />(សូមមើលការចែកចាយខាងភូមិសាស្រ្តដូចខាងក្រោម)
|states = [[France]], now worldwide<br />(See geographical distribution below)
|speakers = 80៨០ millionលាននាក់
|date = 2016ឆ្នាំ ២០១៦
|ref = <ref>{{cite web|url=https://www.ethnologue.com/language/fra|title=Ethnologue: French|accessdate=14 November 2016}}</ref>
|speakers2 = estimated 274 million [[First language|L1]] plus [[Second language|L2]] speakers (2014)<ref>http://www.thelocal.fr/20141106/french-speakers-world-language-english</ref><ref>http://www.francophonie.org/Welcome-to-the-International.html [[Organisation internationale de la Francophonie]]
</ref>
|familycolor = Indoឥណ្ឌូ-Europeanអឺរ៉ុប
|fam2 = [[Italic languagesភាសាក្រុមអ៊ីតាលិក|Italicអ៊ីតាលិក]]
|fam3 = [[Romance languages|Romanceភាសាក្រុមរ៉ូម៉ាន់]]
|fam4 = [[ភាសាក្រុមរ៉ូម៉ាន់ខាងលិច|រ៉ូម៉ាន់ខាងលិច]]
|fam4 = [[Western Romance languages|Western Romance]]
|fam5 = [[ភាសាក្រុមហ្គាល់ល៉ូ-រ៉ូម៉ាន់|ហ្គាល់ល៉ូ-រ៉ូម៉ាន់]]
|fam5 = [[Gallo-Romance languages|Gallo-Romance]]
|fam6 = [[Langues d'oïlភាសាក្រុមអូអ៊ីល៏|អូអ៊ីល៏ (Oïl)]]
|ancestor = [[Old French]]
|ancestor2 = [[Middle French]]
៧៦៣

កំណែប្រែ