ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាសាបារាំង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
|glottorefname = Standard French
|nation = {{Collapsible list |titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=[[List of countries where French is an official language|29 countries]]|
|{{flag|Belgiumប៊ែលហ្សិក}}
|{{flag|Beninបេណាំង}}
|{{flag|ប៊ូរគីណាហ្វាសូ}}
|{{flag|Burkina Faso}}
|{{flag|Burundiប៊ូរុនឌី}}
|{{flag|Cameroonកាមេរូន}}
|{{flag|Canada}}
|{{flag|Central African Republic}}
៧៦៣

កំណែប្រែ