ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

:# [[អ្នកប្រើប្រាស់:Thearith|ធារិត]] ម៉ោង១០:០៧ ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
Thank you very much for your efforts to develop this site in Khmer! монолит не любят
 
 
I want this site show all khmer the real face of HUN SEN who always serve Vietnamese and kill khmers www.knlf.net
៧៦៣

កំណែប្រែ