ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វ័យជំទង់"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ {{pp|small=yes}} {{Redirect|Teenage|the 2013 documentary|Teenage (film)}} {{Redirect|Teenage girls|the EP by Love Kill...)
 
{{Human growth and development sidebar|state=collapsed}}
 
'''Adolescenceវ័យជំទង់''' ({{lang-en|Adolescence}}; {{etymology|la|adolescere|to growធំឡើង, upចាស់ឡើង}})<ref name=MacmillanDictionaryforStudents>''Macmillan Dictionary for Students'' Macmillan, Pan Ltd. (1981), page 14, 456. Retrieved 2010-7-15.</ref> is a transitional stage of គឺជាដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃ[[Developmental biology|physical]] and [[psychological]] [[Human developmentការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស (biologyជីវវិទ្យា)|developmentការអភិវឌ្ឍន៍]]ទាំង​ផ្លូវកាយ​និង​ផ្លូវចិត្ត that generally occurs during the period from [[puberty]] to legal adulthood ([[age of majority]]).<!--NOTE: THIS DEFINITION WAS THOROUGHLY DISCUSSED on the talk page, spanning two separate discussions. It is reliably sourced and is the consensus version. Most sources state that adolescence begins at puberty and terminates at (legal) adulthood; most cultures define the end of adolescence by the beginning of legal adulthood rather than by biological adulthood or full biological adulthood. Further, at age 18, which is the age of majority in most countries, most people are at full physical development. Thus, any changes to this definition should be discussed on the talk page first.--><ref name=MacmillanDictionaryforStudents/><ref name="Adolescence">{{cite web|title=Adolescence|publisher=''[[Merriam-Webster]]''|accessdate=May 9, 2012|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/adolescence}}</ref><ref name="nlm.nih.gov">{{Cite news|title=Puberty and adolescence|publisher=[[MedlinePlus]]|accessdate=July 22, 2014|archivedate=April 3, 2013|url=https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001950.htm|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130403080324/https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001950.htm}}</ref> Adolescence is usually associated with the teenage years,<ref name="nlm.nih.gov"/><ref name="psychtoday">{{cite web|title=Adolescence|publisher=''[[Psychology Today]]''|accessdate=April 7, 2012|url=http://www.psychologytoday.com/basics/adolescence}}</ref><ref name="lifemodel.org">{{cite web|title=The Theoretical Basis for the Life Model-Research And Resources On Human Development|publisher= |url=http://www.lifemodel.org/download/Model%20Building%20Appendix.pdf|accessdate= 2009-08-11}}</ref><ref name="psychology.sunysb">{{cite web|title=PSY 345 Lecture Notes - Ego Psychologists, Erik Erikson |publisher= |url=http://www.psychology.sunysb.edu/ewaters/345/2007_erikson/2006_erikson.pdf |archiveurl=http://www.webcitation.org/5tWHzkelF?url=http%3A%2F%2Fwww.psychology.sunysb.edu%2Fewaters%2F345%2F2007_erikson%2F2006_erikson.pdf |archivedate=2010-10-16 |accessdate=2009-08-11 |deadurl=no |df= }}</ref> but its physical, psychological or cultural expressions may begin earlier and end later. For example, puberty now typically begins during [[preadolescence]], particularly in females.<ref name="psychtoday"/><ref name="news.bbc.co.uk">{{cite news|first=Michelle |last=Roberts |title=Why puberty now begins at seven|publisher=BBC News|date=2005-05-15|accessdate=2010-05-22|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4530743.stm}}</ref><ref name="early puberty">{{Cite journal|vauthors=Žukauskaitė S, Lašienė D, Lašas L, Urbonaitė B, Hindmarsh P |title=Onset of breast and pubic hair development in 1231 preadolescent Lithuanian schoolgirls |journal=Arch. Dis. Child. |volume=90 |issue=9 |pages=932–6 |date=September 2005 |pmid=15855182 |pmc=1720558 |doi=10.1136/adc.2004.057612 |url=http://adc.bmj.com/content/90/9/932.full}}</ref><ref name="embryology.med.unsw.edu.au">{{cite web|first=Mark|last=Hill|title=UNSW Embryology Normal Development - Puberty|publisher=embryology.med.unsw.edu.au|accessdate=2008-03-09|url=http://embryology.med.unsw.edu.au/Child/puberty.htm| archiveurl= https://web.archive.org/web/20080222130620/http://embryology.med.unsw.edu.au/Child/puberty.htm| archivedate= 22 February 2008 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref><ref>{{cite journal |author1=Dorn L. D. |author2=Biro F. M. | year = 2011 | title = Puberty and Its Measurement: A Decade in Review. [Review] | url = | journal = Journal of Research on Adolescence | volume = 21 | issue = 1| pages = 180–195 | doi = 10.1111/j.1532-7795.2010.00722.x }}</ref> Physical growth (particularly in males), and cognitive development can extend into the early twenties. Thus age provides only a rough marker of adolescence, and scholars have found it difficult to agree upon a precise definition of adolescence.<ref name="news.bbc.co.uk"/><ref name="early puberty"/><ref name=falling>{{Cite news|first=Harry|last=Finley|title=Average age at menarche in various cultures|publisher=Museum of Menstruation and Women's Health|url=http://www.mum.org/menarage.htm|work=|pages=|accessdate=2007-08-02|language=| archiveurl= https://web.archive.org/web/20070816115512/http://www.mum.org/menarage.htm| archivedate= 16 August 2007 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref><ref name="Delayed puberty">{{cite web|first=Elizabeth|last=Cooney |title=Puberty gap: Obesity splits boys, girls. Adolescent males at top of the BMI chart may be delayed
|publisher=[[MSNBC]]|date=2010-02-11|accessdate=2010-05-22|url=http://www.msnbc.msn.com/id/35332881/ns/health-kids_and_parenting/}}</ref>
 
៧៦៣

កំណែប្រែ