ចំនួនកុំផ្លិច៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(All info is kept in Wikidata, removed: {{Link FA|lmo}} using AWB (10903))
No edit summary
'''ចំនួនកុំផ្លិច'''('' ({{Lang|lang-en|complex number}}'')) ជាចំនួនដែលអាចសំដែងជាទំរង់ <math>a + bi \,</math> ដែល <math> a \,</math> និង <math> b \,</math>ជាចំនួនពិត និង <math>i\,</math>ជា[[ឯកតានិមិ្មត]] (<math>i= \sqrt{\color{Red}-1} ,\quad i^2= -1</math>)។
== និយមន័យ ==
*ឯកតានិមិ្មត <math>i= \sqrt{\color{Red}-1} ,\quad i^2= -1</math>
៧៦៣

កំណែប្រែ