ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ឋាឡាន់"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ ឋាឡាន់ (អង់គ្លេស: Talent) ជាខ្នាតទម្ងន់មួយក្នុង...)
 
 
ពួកបាប៊ីឡូន សាម៉ារី និងហេព្រើរ បានបែងចែកមួយឋាឡាន់ជា៦០មីណា។ ១មីណារបស់ក្រិកមានទម្ងន់ប្រហែលជា 434 ± 3 ក្រាម។ ១ឋាឡាន់របស់រ៉ូម៉ាំងស្មើនឹង ១០០ [[Ancient Roman weights and measures|libra]]. ១ libra ស្មើនឹង៣ភាគ៤នៃមីណារបស់ក្រិក ដូច្នេះ ១ឋានឡាន់របស់រ៉ូម៉ាំងស្មើនេង ១.២៥ ឋាឡាន់របស់ក្រិក។ ១ឋាឡាន់របស់អេស៊ីព្ទស្មើនឹង ៨០ librae។<ref name="Humphrey">John William Humphrey, [[John Peter Oleson]], Andrew Neil Sherwood, ''Greek and Roman technology'', p.487.</ref>
 
Theឋាឡាន់គឺជាឯកត្តាតម្លៃដែលត្រូវបានលើកមកនិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី talent as a unit of value is mentioned in the [[New Testament]] in [[Jesus]]' [[parable of the talents]]នៅក្នុងពាក្យឧបមារបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីឋាឡាន់ (Matthewម៉ាថាយ 25២៥:14១៤-30៣០).<ref>{{bibleverse||Matthew|25:14-30|KJV}}</ref> This parable is the origin of the use of the wordនេះគឺជាប្រភពដើមនៃការប្រើពាក្យ "talentឋាឡាន់" to meanសំដៅន័យថា "giftអំណោយទាន or skillជំនាញ" inនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស English and other languages.និងភាសាផ្សេងទៀត។<ref>Talent. (F.-L-Gk.) The sense of 'ability' is from the parable; Matt. xxv. F. talent, 'a talent in money; also will, desire;' Cot. —L. talentum. — Gk. тоЛа»Tov, a [[Balance (accounting)|balance]], weight, sum of money, talent. Named from being lifted and weighed; cf. Skt. tul, I.. tollere, to lift, Gk. Tcsa-m, sustaining. (TAL.) Allied to Tolerate. Der. talent-ed, in use before A. D. 1700. p 489 ''[https://books.google.com/books?id=k2FHAAAAYAAJ&dq=reverend+skeat+etymology&source=gbs_navlinks_s A concise etymological dictionary of the English language]'', Rev. Walter W. Skeat</ref><ref>talent late 13c., "inclination, disposition, will, desire," from O.Fr. talent, from M.L. talenta, pl. of talentum "inclination, leaning, will, desire" (1098), in classical L. "balance, weight, sum of money," from Gk. talanton "balance, weight, sum," from PIE *tel-, *tol- "to bear, carry" (see extol). Originally an ancient unit of weight or money (varying greatly and attested in O.E. as talente), the M.L. and common Romanic sense developed from figurative use of the word in the sense of "money." Meaning "special natural ability, aptitude," developed mid-14c., from the parable of the talents in Matt. xxv:14-30. Related: Talented. ''[http://www.etymonline.com/index.php?term=talent Online Etymological Dictionary]''</ref> [[Gospel of Luke|Luke]] includes a different parable involving the [[Mina (unit)|mina]].កណ្ឌគម្ពីរលូកាបានរួមបញ្ចូលទាំងពាក្យឧបមាផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងមីណា។<ref>{{bibleverse||Luke|19:12-27|KJV}}</ref> According to [[Epiphanius of Salamis|Epiphanius]], the talent is called ''mina'' (''maneh'') among the Hebrews, and was the equivalent in weight to one-hundred [[denarii]].<ref>Epiphanius, ''Treatise on Weights and Measures (Syriac Version)'' James Elmer Dean (ed.), Chicago University Press: 1935, §45</ref> The talent is found in another parable of Jesus ឋាឡាន់ត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងពាក្យឧបមាផ្សេងទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវ<ref>{{bibleverse||Matthew|18:23-35|KJV}}</ref> whereគឹត្រង់កន្លែងដែលអ្មកបម្រើម្នាក់ត្រូវបានអត់ទោសឲ្យចំពោះបំណុលដែលគាត់ជំពាក់ចំនួនមួយម៉ឺនឋាឡាន់ aប៉ុន្តែអ្នកបម្រើនោះមិនព្រមអត់ទោសដល់គូកនរបស់ខ្លួន servantដែលជំពាក់តែមួយរយឌេណារីវិញ។ who is forgiven a debt of ten thousand talents refuses to forgive another servant who owes him only one hundred silver [[Denarius|denarii]]. The talent is also used elsewhere in the [[Bible]], as when describing the material invested in the [[Ark of the Covenant]].<ref>{{bibleverse||Exodus|38|KJV}}</ref> [[Solomon]] received 666 gold talents a year.<ref>{{bibleverse|2|Chronicles|9:13|KJV}}{{bibleverse|1|Kings|10:14|KJV}}</ref>
 
== ឯកសារយោង ==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក