ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "A"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
<big>abandonment= បតិនិស្សគ្គានុបស្សា ​(contemplation of abandoning) ជាវិបស្សនាមួយក្នុងចំនោម[[មហាវិបស្សនា១៨]]។ (សំ. វិបស្សនា vippasanā) ហើយរួមទាំង [[អាណាបាសតិ១៦(16 anāpānāsati)]]។
</big>
::abbhokāsik'anga= អព្ភោកាសិកន្គៈ
::aberration= សំ. វិបត្តិ
៤៣៨

កំណែប្រែ