ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "A"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
<big>abandonment= បតិនិស្សគ្គានុបស្សា ​(contemplation of abandoning) ជាវិបស្សនាមួយក្នុងចំនោម[[មហាវិបស្សនា១៨]]។ (សំ. វិបស្សនា vippasanā) ហើយរួមទាំង [[អាណាបាសតិ១៦(16 anāpānāsati)]]។
</big>
<big>::abbhokāsik'anga= អព្ភោកាសិកន្គៈ</big>
<big>::aberration= សំ. វិបត្តិ</big>
<big>::abhabbāgamana: (អភព្វាគមនៈ ) 'មិនអាចបន្តទៅមុខរួច'។ "បុគ្គលទាំងឡាយនោះដែលត្រូវបានរារាំងអាស្រ័យដោយបាបកម្ម(Evil Kamma or S. Evil Karma or)របស់ខ្លួន ដោយកិលេស(defilement) ដោយផលនៃកម្ម(S. Vipāka) ឬបុគ្គលដែលមិនមានសទ្ធា(faith) វីរយៈ(energy) និង បញ្ញា(knowledge) ហើយមិនអាចដើរលើមាគ៌ាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចបំពេញបារមី(perfection) ក្នុងកុសលធម៌(wholesome things)បានទេ យ៉ាងនេះហើយដែលគេហៅបុគ្គលទាំងនោះថា មិនអាចចម្រើន ឬមិនអាចលូតលាស់ទៅ"(pug. 13)។ យោងទៅតាមសេចក្តីអធិប្បាយពាក្យថា "បាបកម្ម" មានន័យ អំពើសាហារយង់ឃ្នង់ទាំង៥ដែលនឹងឲ្យផលភ្លាមៗ(ānantarika-kamma អន្តរិកកម្ម,q.v) រីឯកិលេសសំដៅដល់់់​ 'ទិដ្ឋិអាក្រក់ ជាមួយនឹងជោគវាសនាដែលបានកំណត់'(niyata-micchādițțhi និយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ; s. dițțhiទិដ្ឋិ)។</big>
៤៣៨

កំណែប្រែ