ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "A"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
::<big>Abbhokāsik'anga= ''អព្ភោកាសិកន្គៈ''</big>
::<big>Aberration</big>= សំ. វិបត្តិ</big>
::<big>Abhabbāgamana: ''(អភព្វាគមនៈ )'' 'មិនអាចបន្តទៅមុខរួច'។ "បុគ្គលដែលត្រូវបានរារាំងដោយបាបកម្មបុគ្គលដែលត្រូវបានរារាំងដោយ[[បាបកម្ម]](Evil Kamma or S. Evil Karma or)របស់ខ្លួន ដោយកិលេស(defilement) ដោយផលនៃកម្ម(S. Vipāka) ឬបុគ្គលដែលមិនមានសទ្ធាឬបុគ្គលដែលមិនមាន[[សទ្ធា]](faith) [[វីរយៈ]](energy) និង [[បញ្ញា]](knowledge) ហើយមិនអាចដើរលើមាគ៌ាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចបំពេញបារមី(perfection) ក្នុងកុសលធម៌ក្នុង[[កុសលធម៌]](wholesome things)បានទេ យ៉ាងនេះហើយដែលគេហៅបុគ្គលទាំងនោះថា មិនអាចចម្រើន ឬមិនអាចលូតលាស់ទៅ"(pug. 13)។ យោងទៅតាមសេចក្តីអធិប្បាយពាក្យថា "បាបកម្ម" មានន័យមានន័យថា អំពើសាហារយង់ឃ្នង់ទាំង៥ដែលនឹងឲ្យផលភ្លាមៗ(ānantarika-kamma [[អន្តរិកកម្ម]],q.v) រីឯកិលេសសំដៅដល់់់​ '[[ទិដ្ឋិអាក្រក់]] ជាមួយនឹងជោគវាសនាដែលបានកំណត់'(niyata-micchādițțhi [[និយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ]]; s. dițțhiទិដ្ឋិdițțhi[[ទិដ្ឋិ]])។</big>
៤៣៨

កំណែប្រែ