ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "A"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
::<big>'''Abandonment''' =''បតិនិស្សគ្គានុបស្សា'' ​(contemplation of abandoning) ជាវិបស្សនាមួយក្នុងចំនោម[[មហាវិបស្សនា១៨]]។ (សំ. វិបស្សនា vippasanā) ហើយរួមទាំង [[អាណាបាសតិ១៦(16 anāpānāsati)]]។</big>
 
::<big>'''Abbhokāsik'anga'''= ''អព្ភោកាសិកន្គៈ''</big>
::<big>'''Aberration'''</big>= សំ. វិបត្តិ</big>
::<big>'''Abhabbāgamana''': ''(អភព្វាគមនៈ )'' 'មិនអាចបន្តទៅមុខរួច'។ "បុគ្គលដែលត្រូវបានរារាំងដោយ[[បាបកម្ម]](Evil Kamma or S. Evil Karma or)របស់ខ្លួន ដោយកិលេស(defilement) ដោយផលនៃកម្ម(S. Vipāka) ឬបុគ្គលដែលមិនមាន[[សទ្ធា]](faith) [[វីរយៈ]](energy) និង [[បញ្ញា]](knowledge) ហើយមិនអាចដើរលើមាគ៌ាត្រឹមត្រូវ និងមិនអាចបំពេញបារមី(perfection) ក្នុង[[កុសលធម៌]](wholesome things)បានទេ យ៉ាងនេះហើយដែលគេហៅបុគ្គលទាំងនោះថា មិនអាចចម្រើន ឬមិនអាចលូតលាស់ទៅ"(pug. 13)។ យោងទៅតាមសេចក្តីអធិប្បាយពាក្យថា "បាបកម្ម" មានន័យថា អំពើសាហារយង់ឃ្នង់ទាំង៥ដែលនឹងឲ្យផលភ្លាមៗ(ānantarika-kamma [[អន្តរិកកម្ម]],q.v) រីឯកិលេសសំដៅដល់់់​ '[[ទិដ្ឋិអាក្រក់]] ជាមួយនឹងជោគវាសនាដែលបានកំណត់'(niyata-micchādițțhi [[និយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ]]; s. dițțhi[[ទិដ្ឋិ]])។</big>
::<big>'''Ābhassara'''=​ ''អាភស្សរៈ (Radiant Ones)'' ក្រុមបុគ្គលជាសួគ៌នៃ[[រូបលោក]](rūpa-loka= fine-material world)( cf. deva=[[ទេវៈ]])។</big>
::<big>'''Abhibhāyatana'''= ''អភិភាយតនៈ''</big>
៤៣៨

កំណែប្រែ