ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វជិរាលង្ករណ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
|successor = [[ទីបង្កររ័ស្មីជោតិ|ព្រះចៅឡានធើ ព្រះអង្គចៅទីបង្កររ័ស្មីជោតិ]]
|reg-type = [[នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជអាណាចក្រថៃ|នាយករដ្ឋមន្ត្រី]]
|រាជានុសិទ្ធិ = [[ប្រយុទ្ធប្រេម ចន្រ្ទអូឆាទីនឡៈស៊ូឡានន្ទ]] (ចន្ទ្រឱជាតិណលសូលានន្ទ)<br>{{small|(១៣ តុលា ២០១៦ – ១ ធ្នូ ២០១៦)}}
|រាជានុសិទ្ធិ = [[ប្រេម ទីនឡៈស៊ូឡានន្ទ]] (តិណលសូលានន្ទ)<br>{{small|(១៣ តុលា ២០១៦ – ១ ធ្នូ ២០១៦)}}
|succession2 = [[ស្យាមមកុដរាជកុមារ]]
|reign-type2 = តំណែង
|death_date =
|death_place =
|spouse = {{ubl|[[សោមសវលី |ព្រះចៅវរវង្សធើ ព្រះអង្គចៅសោមសវលីព្រះអង្គម្ចាស់សោមសវលី ព្រះវររាជាទិនត្តាមាតុ]] {{small|(១៩៧៧–១៩៩១)}}|[[សុចារិនី វិវ័ជ្រវង្ស|យុវធិតា ផលប្រៈស្រើដ្ឋ]] {{small|(១៩៩៤–១៩៩៦)}}|[[ឝ្រីរ័ស្មិ៍ សុវតី]] {{small|(២០០១–២០១៤)}}}}
|issue = {{ubl|{{nobold|''ព្រះរាជឱរសព្រះរាជធីតាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់''៖}}|[[ព្រះចៅឡានធើ ព្រះអង្គចៅព័ជ្រកិតិ្តយាភា]]|[[ព្រះចៅឡានធើ ព្រះអង្គចៅសិរិវណ្ណវរីនារីរ័តន]]|[[ព្រះចៅឡានធើ ព្រះអង្គចៅទីបង្កររ័ស្មីជោតិ]]|{{nobold|''ព្រះរាជឱរសក្រៅខាន់ស្លា''៖}}|ចុឌាវ័ជ្រ វិវ័ជ្រវង្ស |វ័ជ្រេឝ្រ វិវ័ជរវង្ស |ចក្រីវ័ជ្រ វិវ័ជ្រវង្ស |វ័ជ្រវីរ៍ វិវ័ជ្រវង្ស }}
|house = រាជសកុលមហិតល {{small|([[រាជវង្សចក្រី]])}}

កំណែប្រែ