ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "XHTML"

ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ទំព័រនេះកំពុងអនុវត្ដន៏
== XHTML ==
<meta name="google-site-verification" content="4aGAwjtN8QiA0m5KKKJhKDS1nSMzA6ESFZ6I8gtbZEc" />កូដXHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ជាក្រុមនៃកូដXML ដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំង​ រឺការពង្រឹងអោយមានភាពថ្មីៗ និងកាន់តែធំទូលាយពេលបានប្រើកូដHTML ព្រោះវាជាភាសាដែលបានសរសេរដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រ។ ក្នុងអំឡុងពេលដែលកូដ អេចធីអឹមអឹល បានអោយនិយមន័យយ៉ាងល្អថាជាការអនុវត្ដន៏ របស់ភាសាគំរូក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រដែល(Standard Generalize Markup Language)
[[File:Wikipedia main page XHTML source.png|thumb|300px]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក