ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ឆ្នាំ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ =ឆ្នាំតាមចន្ទគតិ= {|class="wikitable" ! colspan="6" style="background:#000080;color:white...)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
=ឆ្នាំតាមចន្ទគតិ=
{|class="wikitable"
! colspan="6" style="background:#000080;color:white; " |ឆ្នាំទាំង12ឆ្នាំទាំង១២
|-
! style="background:#000080;color:white; "| ឆ្នាំជូត
|
|}
 
=ឆ្នាំតាមសុរិយគតិ=
១៥៧០៤

កំណែប្រែ