ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះពុទ្ធសាសនា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
 
===== ពួក[[កម្មឲ្យផលតាម
===== ពួក[[កម្មឲ្យផលតាមកាល]]មាន៤យ៉ាងគឺ៖ =====
កាល]]មាន៤យ៉ាងគឺ៖ =====
 
::ទិដ្ឋធម្មវេទនិយកម្ម កម្មឲ្យផលក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្នឃើញទាន់ភ្នែក១ ឧបបជ្ជវេទនិយកម្ម កម្មឲ្យផលក្នុងជាតិបន្ទាប់គឺជាតិទីពីរ១ អបរាបរិយវេទនិយកម្ម កម្មឲ្យផលតាំងតែបវត្តិកាល
 
ជាដើមទៅ ឬឲ្យផលតាំងតែជាតិទីបីឡើងទៅ១ អហោសិកម្ម កម្មដែលមិនមានផល ឬមិនបង្កើតផលដល់អ្នកធ្វើ ឬគ្មានឱកាសឲ្យផល១។
 
 
===== ពួក[[កម្មឲ្យផលតាមកិច្ច]]មាន៤យ៉ាងគឺ៖ =====
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក