ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា"

Protected "វិគីភីឌា": ការពារការកែប្រែពីអ្នកទើបចេះកែប្រែវិគីភីឌា ([កែប្រែ=សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ] (ផុតកំណត់ ម៉ោង១២:១៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)) [ប្តូរទីតាំង=សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ] (ផុតកំណត់ ម៉ោង១២:១៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)))
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយYon Dara (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ Rath77)
ស្លាក: ជំនួស Rollback
(Protected "វិគីភីឌា": ការពារការកែប្រែពីអ្នកទើបចេះកែប្រែវិគីភីឌា ([កែប្រែ=សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ] (ផុតកំណត់ ម៉ោង១២:១៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)) [ប្តូរទីតាំង=សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ] (ផុតកំណត់ ម៉ោង១២:១៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC))))