ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(Protected "វិគីភីឌា": ការពារការកែប្រែពីអ្នកទើបចេះកែប្រែវិគីភីឌា ([កែប្រែ=សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ] (ផុតកំណត់ ម៉ោង១២:១៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)) [ប្តូរទីតាំង=សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ] (ផុតកំណត់ ម៉ោង១២:១៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC))))
== ឈ្មោះ ==
 
ភាសាខ្មែរ​<gallery>
 
ឯកសារ:Sherlock Holmesខ្មែរ.JPG
</gallery>ពាក្យ'''វិគីភីឌា'''គឺជាពីរពាក្យ
 
* '''វិគី'''មានន័យថា'''លឿន'''។ ពាក្យនេះមានកំណើតមកពី[[ភាសាហាវៃ]]។ គេនិយាយថា''wiki wiki'' បានន័យថា លឿនៗ ។ ឧទាហរណ៍ គេហៅតាក់ស៊ីថាwiki wiki (វិគីៗ)។