គីមស៊្រុន

បានចូលរួមនៅ ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: មុខងារកែប្រែកូដឆ្នាំ២០១៧
ស្លាក: មុខងារកែប្រែកូដឆ្នាំ២០១៧
 
ខ្ញុំជា[[វិគីភីឌា:អ្នកអភិបាល|អភិបាល]]នៅក្នុងវិគីភីឌាភាសាខ្មែរនេះ។
សូមសរសេរសំនើឬចំងល់របស់អ្នកនៅទំព័រ«ការពិភាក្សា»។
ខ្ញុំមាននាទីថែទាំអត្ថបទ មើលការខុសត្រូវលើបម្រើបម្រាស់នានា និងសម្របសម្រួលជម្លោះនៅក្នុងវិគីភីឌានេះ។
ប្រសិនបើអ្នករកឃើញភាពមិនប្រក្រតី(ការជម្រះទំព័រ ការបន្ថែមអក្សរគ្មានន័យទៅក្នុងអត្ថបទជាដើម) ឬជួបបញ្ហានានា
សូមរាយការមកខ្ញុំក្នុងទំព័រ«ការពិភាក្សា»របស់ខ្ញុំ។
សូមអរគុណទុកជាមុន។
{{Babel|km|en-3|ja-3|fr-1|zh-1}}