ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
សូមអរគុណ
 
PS from B2C1
PS
 
គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុគឺជាដំណើរការដែលអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុនៃប្រទេសមួយគ្រប់គ្រងលើ[[ការផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុ(supply of money)]] ដោយការកំណត់[[អត្រាការប្រាក់(interest)]] សម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងស្ថិរភាព។ គោលបំណងសំខាន់នៃគោលនយោបាយនេះគឺស្ថិរភាពតម្លៃ និងអត្រាគ្មានការងារធ្វើទាប។<br><br>
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក