ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភូមិសំព័រ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
=== វប្បធម៌ ===
ភូមិនេះភាកច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសន៏។ប្រជាជនក្នុងភូមិនេះមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលមានបុណ្យទាន់ម្តងៗដោយមិនកាន់ឬរើសអើងឡើយជួយដោយអស់។
]ថ្នា]
 
 
===អាកាសធាតុ ===
===ការអភិវឌ្ឃន័ ===
ភូមិនេះមានការអភិវឌ្ឃន័ជាច្រើនដូចជា ការធ្វើសាលារៀន ស្ពាន់ ផ្លូវ ដែលធ្វើអោយប្រជាជនក្នុងភូមិនេះមាការងាយស្រូយជាមុន។
 
[[ចំណាាកក់ក្រុម:ខេត្តកំពត]]
១២៧៩

កំណែប្រែ