ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភូមិសំព័រ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
ភូមិនេះមានការអភិវឌ្ឃន័ជាច្រើនដូចជា ការធ្វើសាលារៀន ស្ពាន់ ផ្លូវ ដែលធ្វើអោយប្រជាជនក្នុងភូមិនេះមាការងាយស្រូយជាមុន។
 
[[ចំណាាកក់ក្រុមCategory:ខេត្តកំពត]]
១២៧៩

កំណែប្រែ