ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភ្នែក"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(creation)
 
 
'''ភ្នែក'''គឺជាអវយវៈនៃចក្ខុវិស័យមានន័យថាអនុញ្ញាតឱ្យការរស់នៅត្រូវចាប់យកពន្លឺហើយបន្ទាប់មកវិភាគវានិងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយបរិស្ថានរបស់វា។
ភ្នែកគឺជាអវយវៈនៃចក្ខុវិស័យមានន័យថាអនុញ្ញាតឱ្យការរស់នៅត្រូវចាប់យកពន្លឺហើយបន្ទាប់មកវិភាគវានិងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយបរិស្ថានរបស់វា។
[[File:Iris - left eye of a girl.jpg|thumb|ភ្នែកមនុស្ស]]
 
១១៦

កំណែប្រែ