ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះពុទ្ធសាសនា"

Replacing HinduismSymbol.PNG with File:Hinduism_symbol.png (by CommonsDelinker because: File renamed:).
(Replacing HinduismSymbol.PNG with File:Hinduism_symbol.png (by CommonsDelinker because: File renamed:).)
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
|-
| style="width:14%;"| <div align="center"><imagemap>Image:HinduismSymbolHinduism symbol.PNGpng |50x50px|Hinduism
rect 0 0 500 500 [[Portal:Hinduism|]]
desc none</imagemap></div>
២២៨៥

កំណែប្រែ