ចំនួនកុំផ្លិច៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
'''ចំនួនកុំផ្លិច''' ({{lang-en|complex number}}) ជាចំនួនដែលអាចសំដែងជាទម្រង់គឺជាចំនួនដែលមានទម្រង់ <math>a + bi \,</math> ដែល <math> a \,</math> និង <math> b \,</math>ជាចំនួនពិត និង <math>i\,</math>ជា[[ឯកតានិមិ្មត]] (<math>i= \sqrt{\color{Red}-1} ,\quad i^2= -1</math>)។
== និយមន័យ ==
*ឯកតានិមិ្មត <math>i= \sqrt{\color{Red}-1} ,\quad i^2= -1</math>
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក