ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិភាគចិត្តវិទ្យា"

(→‎ចិត្តវិទ្យា: បានកែតម្រូវកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធ)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត កំណែប្រែពីកម្មវិធីAndroid
សេចក្តីវិភាគគឺជាការសិក្សាអំពីចិត្ត ហើយនឹងការបែកចែកយល់អោយបានច្បាសលាស់ពីចិត្តអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួន ទាំងនេះគឺជាការបង្ហាញបន្តិចបន្តចអំពីការវិភាគចិត្ត។ទាំងនេះគឺ
{| class="wikitable"
|+
!
!
!
!
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
ការបង្ហាញបន្តិចបន្តចអំពីការវិភាគចិត្ត។
 
===*ចិត្តវិទ្យា ជាអ្វី ?===
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក