ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិធី​កម្លាយ"

បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ36.37.232.251 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ 203.144.88.119
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ36.37.232.251 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ 203.144.88.119)
ស្លាក: Rollback
*[-អ៊/ន-] + រាប → រនាប
*[-អ៊/ន-] + រាស់ → រនាស់
*[-អ៊/ប-] + ចំណែករៀប → របៀប
*[-អ៊/ប-] + រាំ → របាំ
 
===ទម្រង់(-សព/ព-)===
ទម្រង់(-សព/ព)មានពីរដូចគ្នាដែរគឺ [-អ'ម/ន-] និង [-អ៊'ម/ន-]។