ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គ្រិស្តសាសនា"

(មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​កំណែ​ប្រែ 148292 ដោយ​ 203.189.136.203 (ការពិភាក្សា​))
 
# '''សុភនិច័្ជចុងបំផុត''': ព្រះយេសូនឹងយាងចុះមកផែនដីជាលើកទីពីរ នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយប្អស់របស់ពិភពលោក គឺទ្រង់យាងមកពី​ឋានសួគ៏នៅលើកនេះគឺទ្រង់សោយរាជ្យនៅផែដីទាំងមូល ហើយទ្រង់និងវិនិច្ឆ័យពិភពលោកទាំងមូល ដោយយុតិធរ គ្រានោះទ្រង់និងនាំមកសន្តិភាពសំរាប់ពិភពលោកទាំងមូល អស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់(ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ)ជាព្រះអម្ចាស់ ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួន នោះនិងបានទទួលនូវជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនៅឯឋានសួគ៏ជាមួយនិងទ្រង់។
== ឯកសារយោង ==
<references />េរឹត
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:គ្រិស្តសាសនា]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក