ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "A"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Reverted
::<big>'''Abandonment''' =''បតិនិស្សគ្គានុបស្សា'' ​(contemplation of abandoning) ជាវិបស្សនាមួយក្នុងចំនោម[[មហាវិបស្សនា១៨]]។ (សំ. វិបស្សនា vippasanā) ហើយរួមទាំង [[អាណាបាសតិ១៦(16 anāpānāsati)]]។</big>អាណាបk
តិ១៦(16 anāpānāsati)]]។</biចបមថុយឹ
 
g>
 
::<big>'''Abbhokāsik'anga'''= ''អព្ភោកាសិកន្គៈ''</big>
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក