ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មហាវគ្គ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែប្រែតាមគំហើញ កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
# មហាបទានសូត្រ​(សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ៣)
# មហានិទានសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ១១៩)
# [[មហាបរិនិព្វានសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ១៥៤)
# មហាសុទស្សនសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៣)
# ជនវសភសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៦១)
៤៣៤

កំណែប្រែ