ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ពហុកោណនិយ័ត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
*ពហុកោណនិយ័តដែលមាន <math>n</math> ជ្រុង ដែល <math>n \ge 3</math> មានអង្កត់ទ្រូងចំនួន<math>\dfrac{n(n-3)}{2}</math>
*ពហុកោណនិយ័តដែលមាន <math>n</math> ជ្រុង ដែល <math>n \ge 3</math> និងមានប្រវែងជ្រុង <math>a</math>មានក្រលាផ្ទៃ<math>S= \dfrac{na^2}{4 \tan( \dfrac{\pi}{n})}</math>
 
[[Category:គណិតវិទ្យា]]
៩៤៦៩

កំណែប្រែ