ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ដើមធំថេត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ដើមធំថេតត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់គោលបំណងខុសៗគ្នាដូចជា អុស អំបិល និងចំណីសត្វ។
 
[[ឯកសារ:Leucaena leucocephala.jpg|រូបភាពតូច|ស្តាំ|'''ដើមធំថេត''' ឬ '''ក្ទម្ពទេស''' ឬ '''សម្បួរទេស''']]
 
== ប្រើដោយមនុស្ស ==
១២៧៩

កំណែប្រែ