ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ដើមឈើពីអាមេរិកខាងត្បូង"