ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ដើមឈើសំរាប់អាហាររបស់មនុស្ស"