ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះពុទ្ធ"

==ឯកសារ​យោង==
 
# [[ព្រះត្រៃបិដក]] > [[សុត្តន្តបិដក]] > [[]]
# អត្ថបទពីមជ្ឍមណ្ឌលវប្បធម៍ខ្មែរនៅស្វ៊ីស [http://www.khmercenter.ch មជ្ឍមណ្ឌលវប្បធម៍ខ្មែរនៅស្វ៊ីស]
# [[ពុទ្ធប្រវត្តិសង្ខេប]]<br />
 
# [[ព្រះពុទ្ធសាសនា]]<br />
​== មើលផងដែរ ==
# [[ព្រះពុទ្ធ​២៨​ព្រះអង្គ]]<br />
 
[[ពុទ្ធប្រវត្តិសង្ខេប]]<br />
[[ព្រះពុទ្ធសាសនា]]<br />
[[ព្រះពុទ្ធ​២៨​ព្រះអង្គ]]<br />
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សាសនា]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះពុទ្ធសាសនា]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រជាជនអាស៊ី]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសនេប៉ាល់]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសឥណ្ឌា]]
១២៧៩

កំណែប្រែ