ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះយេស៊ូ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
ព្រះយេស៊ូវក៏បានតួលេខនៅក្នុងសាសនាផ្សេងទៀត។ នៅក្នុង[[សាសនាអ៊ីស្លាម]]ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា[[ព្យាការី]]ដ៏សំខាន់មួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជា[[ព្រះមេស៊ី]] ហើយមូស្លីមហៅព្រេះញេស៊ូថា ''អីសា''។ ប្រជាជនម៉ូស្លីមជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកនាំយកព្រះគម្ពីរនិងបានកើតមកពីព្រហ្មចារីមួយ ប៉ុន្តែមិនមែនជាកូនប្រុសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេ។ គម្ពី[[កូរ៉ាន់]]បានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវមិនដែលអះអាងពីភាពទេវភាពទេ។ ប្រជាជនម៉ូស្លីមភាគច្រើនមិនជឿថាគាត់ត្រូវបានគេឆ្កាងនោះទេ ប៉ុន្តែថាគាត់ត្រូវបានរាងកាយឡើងទៅស្ថានសួគ៌ដោយព្រះ។ ផ្ទុយទៅវិញ[[សាសនាយូដា]]បដិសេធជំនឿដែលថាព្រះយេស៊ូជាព្រះមេស្ស៊ីដែលបានរង់ចាំដោយអះអាងថា ទ្រង់មិនបានបំពេញទំនាយរបស់មេស្ស៊ី ហើយមិនមែនជាព្រះទេហើយក៏មិនបានរស់ឡើងវិញដែរ។
 
== និមិត្តសញ្ញា ==
 
[[ជនជាតិយូដា]]ធម្មតានៅសម័យយេស៊ូមានតែនាមមួយទេ ជួនកាលពួកគេបានឃ្លាថា«បុត្រានៃ <ឪពុក> ឬស្រុកកំណើតរបស់បុគ្គលនោះ។ ដូច្នេះនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូត្រូវបានសំដៅជាទូទៅថាជា «ព្រះយេស៊ូវនៃស្រុកណាសារ៉ែត» (ឧ។ ម៉ាកុស ១០:៤៧)។ អ្នកជិតខាងរបស់ព្រះយេស៊ូនៅក្រុងណាសារ៉ែតសំដៅទៅគាត់ថាជា «ជាងឈើជាកូនម៉ារី និងជាប្អូនយ៉ាកុប យ៉ូសែបយូដាសនិងស៊ីម៉ូន» (ម៉ាកុស ៦: ៣) «កូនប្រុសរបស់ជាងឈើ» (ម៉ាថាយ ១៣:៥៥) ឬ "កូនរបស់យ៉ូសែប" (លូកា ៤:២២) ។ នៅក្នុងយ៉ូហានអ្នកកាន់តាមភីលីពសំដៅទៅលើគាត់ថា «ព្រះយេស៊ូវជាកូនយ៉ូសែបពីណាសារ៉ែត» (យ៉ូហាន ១:៤៥) ។
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:យូដា]]
១២៧៩

កំណែប្រែ