ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "រាំភៃផាន់នី"

vector version available (GlobalReplace v0.6.5)
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
=== គ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ ===
* [[File:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.png|80px]] គ្រឿងខត្តិយរាជឥស្សរិយយសមហាចក្រីបរមរាជវង្ស (ម.ច.ក.)
* [[File:Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.pngsvg|80px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយស[[នពរ័ត្នរាជវរាភរណ៍]] (ន.រ.)
* [[File:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ១ បឋមចុលចមក្លៅ (ប.ច.)
* [[File:The Boy Scout Citation Medal 1st class (Thailand) ribbon.png|80px]] មេដាយកាយរិទ្ធសតុតី ថ្នាក់ទី ១
១០៨

កំណែប្រែ