ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះវិស្ណុ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
Cheata will forever love Seth.
 
== ប្រវត្តិព្រះវិស្ណុ ==
[[ឯកសារ:ព្រះវិស្ណុ១.jpg|រូបភាពតូច]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក